Gode grunner til å synge med barn

 


Sang er en ressurseffektiv aktivitet som kan favne mange, som er lett å gjennomføre og som kan inkludere alle uansett alder, geografisk og sosiokulturell bakgrunn.

Forskning viser at sang har en positiv innvirkning på:

Selvtillit
Barn opplever mestringsfølelse når de spiller og synger, og selvfølelsen styrkes når de opplever mestring. Den kollektive mestringsfølelsen er minst like viktig som den individuelle, og det å tilhøre en gruppe som får positiv tilbakemelding gir en ekstra sterk opplevelse av tilhørighet og egenverdi.

Kognitive prosesser
Sang skjerper både konsentrasjonen og styrker hukommelsen. I tillegg bidrar sang og musikk til økt innlæringshastighet, og er påvist å ha en positiv innvirkning på innlæring av andre fag i skolen.

Språkdannelse
Språket er i stor utvikling de første leveårene, og barn lærer ved å imitere miljøet rundt seg. Sang og musikk inneholder elementer som er viktige for å fremme god språkutvikling. Ord og setninger har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk, akkurat som musikk.

Sosial utvikling
Musikk kommuniserer på tvers av kultur og bakgrunn. Barna skaper noe der og da, og det de skaper gir respons hos andre. Det å ha et felles musikkspråk gir en følelse av å være likeverdig, og det å ha en positiv opplevelse i et fellesskap er viktig for barn. Gjennom felles musisering får dessuten barna en plass i en gruppe der de lærer sosiale regler for samspill.

Helse
Sang bidrar blant annet til å senke blodtrykket, pusten går dypere, og på denne måten kan sang ha en positiv innvirkning på stress. Det å kunne gi uttrykk for egne følelser gjennom sang styrker også den mentale helsen. Musikk åpner dessuten for et mangfold av muligheter for sansing, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Og ikke minst: Sang og musikk i seg selv gir glede!