Brukervilkår for www.sangbanken.no

1. Definisjoner

I disse Brukervilkår legges følgende definisjoner til grunn:

Leverandør: Musikk i Skolen (org. nr. NO 970 168 842, Fossveien 24 - 0551 Oslo). Se www.musikkiskolen.nofor mer informasjon om Leverandør.

Abonnent: Virksomhet eller person (Privatabonnent) som inngår abonnementsavtale.

Virksomhet: Med Virksomhet menes i disse Vilkår barnehager, skoler, eldresenter og andre som tegner abonnement på vegne av en organisasjon/juridisk person, og som gir flere, ikkeidentifiserbare brukere tilgang til Produktet. For privatpersoner gjelder egne brukervilkår.

Privatabonnent: Enkeltpersoner (forbrukere) som tegner Abonnement til bruk for seg og sin husstand. Abonnement: Inngåelse av abonnementsavtale/bestilling av abonnement.

Produktet: De tjenester som til enhver tid tilgjengeliggjøres på www.sangbanken.no. Produktet inneholder sanger (tekst, lyd, notasjon), videoer, pedagogiske opplegg og tips til sangaktiviteter og organisering. Se www.sangbanken.no for mer informasjon om Produktet.

Brukere: Ansatte hos Abonnent og som av Abonnent derfor er gitt tilgang til Produktet, og for Privatabonnent, vedkommendes husstand.

 

2. Innledning

Gjennom inngåelse av abonnementsavtale/bestilling ("Abonnement") aksepterer Abonnent disse Brukervilkår, som også er gjort tilgjengelige før inngåelse av Abonnementet.

Gjennom Abonnement gis Abonnent tilgang til Produktet i abonnementsperioden gjennom et eget brukernavn og passord.

 

3. Nærmere om Produktet

Abonnement gir en ikke-eksklusiv tilgang til og bruksrett til Produktet.
Leverandør forbeholder seg retten til når som helst fritt å endre, herunder fjerne innhold.

 

4. Endring av Brukervilkår

Leverandør forbeholder seg retten til å endre Brukervilkår. Bruk av Produktet etter at Brukervilkår er endret innebærer samtidig aksept av de nye vilkårene. Leverandør vil tilstrebe å sende ut informasjon om at Brukervilkår er oppdatert, men er ikke forpliktet til dette.

 

5. Tilgang til og bruk av Produktet

Leverandør gir Abonnent tilgang til Produktet gjennom et individuelt innloggingspassord for Abonnenten straks Abonnement er tegnet.

Det individuelle innloggingspassordet kan deles med Brukere, og Abonnent er forpliktet til å sikre at innloggingspassordet/Produktet ikke deles med uvedkommende, og skal herunder sørge for at Brukere gjøres kjent med og er pålagt tilsvarende begrensning når det gjelder innloggingspassordet.
Abonnent er ansvarlig for den bruk som skjer av Brukere, og skal påse at Brukere overholder disse Brukervilkårene.

Dersom Abonnent blir gjort kjent med at andre enn Brukere har fått tilgang til Produktet/innloggingspassordet, skal Leverandøren straks varsles.
Leverandør forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak for å unngå ulovlig eller uautorisert bruk av Produktet.

Med mindre annet er avtalt har Abonnent ikke anledning til å kopiere eller distribuere innhold fra Produktet, men er berettiget til å laste ned/kopiere innhold (pdf eller annet) til normalt bruk for Abonnent.

 

6. Angrerett (gjelder bare Privatabonnent)

Ved kjøp av Abonnement gis det tilgang til Produktet umiddelbart. Gjennom å akseptere disse Brukervilkår samtykkes det i at leveringen påbegynnes umiddelbart, og at Privatabonnent derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettloven § 22 bokstav n.

 

7. Abonnementsperiode

Abonnement gjelder fra inngåelse av abonnementsavtale og løper for ett år (12 måneder).
Etter utløp av abonnementsperioden fornyes abonnementet automatisk for ett og ett skoleår av gangen, med mindre en av partene skriftlig sier opp avtalen senest 30 dager før Abonnementsperioden er utløpt. Manglende betaling regnes ikke som oppsigelse.

 

8. Pris og betaling

Avtalt pris er for inneværende Skoleår. Prisen fremgår av bestillingsskjemaet samt av prislisten på www.sangbanken.no, og er inndelt i Privat (Privatabonnement), Grunnskole (Skoleabonnement) og Gruppe (Gruppeabonnement). 

Ved Privatabonnement omfatter Abonnementet vedkommende privatperson.
Ved Skoleabonnement omfatter Abonnementet skolens ansatte (opptil 50 brukere), og ikke skolens elever.
Ved Gruppeabonnement omfatter Abonnementet alle medlemmer i gruppen (opptil 30 brukere).

Prisene er faste i abonnementsperioden.

Leverandør står fritt til å regulere prisen for hver ny abonnementsperiode, dog slik at prisendringer som overstiger naturlige prisjusteringer knyttet til den generelle prisutviklingen/konsumprisindeksen eller endringer i offentlige avgifter mv, må varsles Abonnent senest 2 måneder før prisendringen trer i kraft gjennom informasjon på www.sangbanken.no eller direkte til Abonnent. Pris kan også endres ved vesentlige endringer av Produktet.

Abonnement faktureres for inneværende abonnementsperiode ved bestilling og betales forskuddsvis med 10 dagers betalingsfrist. Dersom abonnementet løper videre etter utløp av Skoleår, faktureres påfølgende periode(r) ved utløpet av inneværende abonnementsperiode. Ved betaling skal KID-nummer oppgis.

Reklamasjon på fakturaen må skje snarest mulig, og senest innen betalingsfristens utløp. Ved utsendelse av betalingsvarsel vil det påløpe et purregebyr på kr 70,-. Deretter vil det bli sendt et inkassovarsel før kravet blir oversendt inkasso.

 

9. Tekniske løsninger/forbud mot rekonstruering

Produktet kan kun brukes via Internett.

Abonnent er klar over de særskilte krav til Abonnents egen program- og maskinvare (herunder andre lisenser) som bruken av Produktet forutsetter, og bærer således selv den fulle og hele risikoen for funksjonaliteten av egen maskin- og programvare, samt de nettverksløsninger som Produktet direkte eller indirekte forholder seg til. Leverandør er ikke ansvarlig for kompatibiliteten i forholdet mellom Produktet og program- og/eller maskinvare hos Abonnent.

Leverandør forholder seg til de til enhver tid gjeldende brukervilkår hos tredjepart som vi benytter tjenester hos, for tiden Squarespace, Vimeo, Soundcloud og Spotify. Leverandør har intet ansvar for funksjonaliteten eller oppetiden til slike tjenester, og Abonnent må selv forholde seg til eventuelle brukervilkår som slike tredjepartsleverandører opererer med.

Produktet kan inneholde hyperlenker til andre websider (”Andre sider”). Med «Andre sider» forstås alt som ikke er "embedded" på sangbanken.no. Hvis Abonnent gjør bruk av Andre sider er dette å anse som han/hun arbeider utenfor Produktet, selv i tilfeller hvor Andre sider leses i Produktets grensesnitt. Andre sider kan ha egne brukervilkår som avviker fra Leverandørens.

Leverandør kan være uten kjennskap til, og har ikke ansvar for funksjonalitet, innhold, informasjon, tjenester, produkter eller annonser på Andre sider. Abonnent er selv ansvarlig for bruken av Andre sider. Leverandør er ikke ansvarlig for bruk av og innhold på slike sider, ei heller sidenes funksjonalitet.

Abonnent er selv ansvarlig for filterinnstillinger eller annet som kan hindre adgang til Andre sider.
Abonnent har ikke lov til å endre, rekonstruere, tilbakeføre, dekompilere, demontere, lage avledede versjoner av eller på annen måte bruke kildekoden til Produktet.

 

10. Eiendomsrett

Eiendomsretten til Produktet og alle tekniske løsninger, programvare og verktøy som Leverandør gjør tilgjengelig tilhører Leverandør eller dennes lisensgivere eller leverandører. Alt slikt innhold er kun ment å være til hjelp i forbindelse med ordinær bruk av Produktet, og kan ikke brukes i annen sammenheng uten Leverandørs skriftlige tillatelse.

Leverandør er opptatt av å ivareta eiendomsretten/immaterielle rettigheter tilhørende Leverandør og tredjepart. Dersom Abonnent blir gjort kjent med at innhold i Produktet kan krenke tredjeparts rettigheter, plikter Abonnent å varsle Leverandør om dette.

 

11. Personvern

Ved å akseptere disse Brukervilkårene samtykker du i at Leverandør kan behandle personopplysninger i tråd med personvernerklæringen som er tilgjengelig på www.sangbanken.no, og er en del av disse Brukervilkår.

 

12. Leverandørens ansvar

Produktet leveres ”som det er”. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for feil og/eller funksjonalitetsmangler i Produktet eller nedetid uavhengig av om det skyldes tekniske løsninger hos Leverandøren eller tredjepartsløsninger. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for Abonnents tap som følge av at Produktet ikke er tilgjengelig på grunn av tekniske feil eller andre forhold. Leverandørens ansvar er uansett begrenset til abonnementsprisen i ett Skoleår.

 

13. Abonnents ansvar

Abonnent kan holdes erstatningsansvarlig for brudd på Brukervilkårene, herunder, men ikke begrenset til det å gi tredjepart tilgang til Produktet, uhjemlet kopiering av innhold i Produktet eller annet som påfører Leverandør et økonomisk tap.

 

14. Heving

Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen, og forholdet ikke er utbedret innen 30 kalenderdager etter å ha mottatt skriftlig varsel med krav om at forholdet rettes. Fristen på 30 dager gjelder ikke der forholdet ikke lar seg rette.
Dersom Abonnent hever avtalen kan Abonnent kreve tilbakeført en forholdsmessig del av lisensavgiften, tilsvarende avgift for gjenværende abonnementsperiode (inneværende Skoleår).

 

15. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

 

16. Overdragelse

Leverandør står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter etter disse Brukervilkår til tredjepart.
Abonnent kan ikke overdra sine rettigheter til tredjepart ved salg, viderelisensiering, leasing, leie, lån eller på annen måte, med mindre Leverandør gir sitt skriftlige forhåndssamtykke til slik overdragelse. Dersom overdragelsen medfører at Virksomheten endrer priskategori (jf. punkt 8) vil pris bli endret fra overdragelsestidspunktet. Ved organisatoriske endringer, f.eks. skolesammenslåing, kan likevel Abonnement overføres til ny skole. En slik eventuell endring må umiddelbart meddeles og avtales med Lisensgiver.

 

17. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett.
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Lykkes ikke dette kan søksmål reises for Oslo tingrett som avtalt verneting, med mindre partene blir enige om voldgift. En eventuell voldgiftsbehandling følger reglene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).